SØNDERSØ VANDVÆRK 1875

Søndersø og Søndersø Vandværk

Navnet Søndersø ser vi allerede i skriftlige kilder fra 1600-årene. Ordet Søndersø betyder ganske enkelt søen mod syd. Søndersø er nævnt indirekte i Roskildebispens Jordebog fra 1370. Her nævnes søen som et godt fiskevand, men ikke med navn. Søndersø har altid været et betydende fiskevand. Fra de ældste tider, hvor de første jægere og fiskere kom til egnen, og til nutiden, har fiskeriet været søens vigtigste aktiv. Først sidst i 1800-tallet ændredes forholdet. Det skete efter en entreprenør forgæves prøvede at tørlægge søen, og herefter 1873 solgte Søndersø til Københavns Kommune til drikkevandsindvinding. Søndersøområdet er i dag et meget vigtigt vandindvindingsområde for Hovedstadsområdet. Søndersø ejes nu af Furesø Kommune.

 

Søndersø ligger i den sydlige af de to markante øst-vestgående tunneldale, som karakteriserer landskabet på Furesøegnen. Tunneldalene er dannet af smeltevand under indlandsisen i istiderne. Da isen endelig for mange tusinde år siden smeltede, lå der store mængder dødis i tunneldalen, og da også dødisen var smeltet var Søndersø der. I dag er Søndersøs dybde 7,8 meter. Søens vandspejl ligger 12,5 meter over havets overflade. Man kan gå en 6 kilometer lang tur rundt om søen på omkring 1½ time. 

I middelalderen eller i den katolske tid var det meget vigtigt, at kunne få og spise fisk i fastetiden. Roskildebispen ejede fiskeretten gennem størstedelen af middelalderen i de store søer på Furesøegnen. Dette gjaldt også retten til at fiske i Søndersø. Med Reformationen 1536 overtog kongen fiskeretten i egnens store søer. De kongelige fiskemestre skulle herefter sørge for at fremme fiskeriet i søer og vandløb, og at der blev leveret ”god og rigelig fisk til kongens køkken”. Det var ikke småting der skulle skaffes. Den kongelige fiskemester i Københavns len skulle i 1653 levere 44.000 pund fisk årligt til hoffet.

Efter land- og skovbrugsreformerne sidst i 1700- tallet blev Søndersø privatejendom. Da Danmark tabte krigen i 1864 forsøgte man flere steder i landet at udtørre store søer for at opnå nyt agerland. Det lykkedes for eksempel med Søborg sø i Nordsjælland. En entreprenør forsøgte at tørlægge Søndersø, men det lykkedes ikke. Tilstrømningen af grundvand til søen var alt for stor til at pumperne kunne følge med. Entreprenøren tilbød derfor 1870 Københavns Kommune at købe søen til vandforsyning. I 1873 kunne man efter lange forhandlinger underskrive et skøde.

Udsigt over Søndersø fra øst. Mod vest fortsætter søområdet med Præstesøen. Bag den høje træbevoksning fjernest i billedet ligger flyvestationen. 
Til venstre anes villabebyggelse i Værløse. Langs søen er der en knap 6 km gangsti. Foto: Niels Bødker Thomsen.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Københavns vandforsyning gik straks i gang med at opføre en pumpestation med dampmaskindrevne pumper og ledningsanlæg, så der kunne pumpes vand fra Søndersø til de københavnske søer. Vandkvaliteten fra søen var desværre ofte meget ringe, og det endte med, at der blev sat grundvandsboringer langs søen, så man kunne indvinde grundvand. Det medførte også, at man indirekte kunne indvinde vand fra søen. Herefter blev der kun pumpet grundvand til København. 

I 1941 blev det besluttet at opføre et nyt vandværk på søens østbred med øget kapacitet og med behandlingsanlæg. Nu skulle grundvandet iltes, og de udskilte jernforbindelser eller okker tilbageholdes i et filteranlæg. På grund af Anden Verdenskrig blev værket først klar til drift i 1951. Den gamle pumpestation øst for Ballerupvej blev nedlagt og er nedrevet. I 1971 blev vandværket udvidet med et overfladevandsbehandlingsanlæg, som kunne rense søvand. Anlægget var det første af sin art i Danmark. 

Søndersø Vandværk 2013. Vandværket, der er opført 1953, er nu forældet, og vil blive taget ud af drift og nedrevet, når et nyt vandværk sættes i drift 2023. Foto: Niels Bødker Thomsen.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Søndersø Vandværk er i dag utidssvarende og et nyt vandværk er under opførelse. Vandværket skal kun behandle grundvand. Som noget nyt skal anlægget forsynes med et blødgøringsanlæg. Når anlægget er klar 2023 tages det eksisterende vandværk fra 1951 ud af drift og nedrives. Søndersø Vandværk bliver Hovedstadens Forsyningsselskabs, HOFOR A/S næststørste vandværk. Forsyningen leverer vand til hele Hovedstadsområdet, herunder til Furesøområdet.