BØNDER - 4.000

Bondestenalder i Jonstrupområdet

Bondestenalderen begyndte i Danmark for omkring 6000 år siden og varede mere end 2000 år. Landbruget kom med mennesker og påvirkninger fra syd. Skiftet fra jæger til bonde skete hurtigt, men det tog mere en 1000 år for bønderne at tilpasse sig den nye livsform og tilpasse alt det nye og vanskelige til danske klima- og naturforhold. Det var i høj grad nødvendigt med samarbejde og stærke fællesskaber.

Bønderne kom til Furesøegnen fra kystbopladserne ved Øresund og Roskildefjord. Bønderne kendte Furesøegnen fra jægertidens jagtekspeditioner, og vidste at egnen var et godt sted at bo. Som noget af det første skulle der bygges huse og ryddes skov med ild og stenøkse og de nye lysninger skulle ryddes for sten. Snart genlød skoven af råb og øksehug og røgen bølgede over området. Det var en udfordrende og slidsom begyndelse, som kun lykkedes ved sammenholdet og en stærk tro på fremtiden. Meget kunne gå galt med dyrkningen af jorden og pasningen af husdyrene.

Overalt i skovene opstod der lysninger med små bopladser omgivet af marker og enge. Og siden de første bønder kom til Furesøegne omkring år 4000 f. Kr., har der boet mennesker i Jonstrupområdet.

For at markere ejerskabet til jorden og af respekt for forfædrenes slid begyndte bønderne en udvikling af deres gravskik. Udviklingen kulminerede med opførelsen af tusindvis af store gravanlæg af sten, de såkaldte dysser og jættestuer. En kolossal arbejdsindsats, som styrkede fællesskabet og forholdet til forfædrene og de højere magter, som var – troede man – herrer over menneskenes, dyrenes og jordens frugtbarhed.

Hvor fortællestenene ligger i dag, opførte man en nu forsvunden langdysse, og i Jonstrup Vang er der bevaret fem stendysser blandt andet Tingstedet.

 

Tingstedet. Tingstedet er en af fem dysser eller storstensgrave, som er bevaret i Jonstrup Vang. På det ikke synlige gravkammers dæksten har en stenhugger i nyere tid hugget to kløvningsriller. Kløvningen lykkedes ikke og dækstenen er et godt eksempel på en såkaldt rillesten. Dyssens randsten danner en kreds, som kan have givet navnet til dyssen. Tingstedet ligger i skoven nær parkeringspladsen ved industriområdet, Walgerholm.

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Fra bopladser til spredte enkeltgårde

Grønstensøkse.
Øksen fra den tidlige bondestenalder er en efterligning af en kobberøkse. Den sjældne økse er det eneste kendte eksemplar fundet i Danmark..


Foto: Niels Bødker Thomsen.

I løbet af bondstenalderens første del flyttede de små bopladser i skovene efterhånden sammen til større bopladser ved Vandskelsvejen. Vandskelsvejen var et nord-sydgående vejstrøg, som opstod i bondestenalderen, og som forløb gennem vores egn.

Det mest interessante fund fra Jonstrupområdets bondestenalder er en økse af grønsten. Øksen er udført som en efterligning af en kobberøkse med ud svajede æghjørner. Der er kun fundet to af denne øksetype i Danmark. Begge disse unikke økser er fundet på Furesøegnen. Bringeøksen, som den ene økse kaldes, kan ses på Furesø Museer.

Omkring år 3000 f. Kr. efter 1000 års udvikling og effektivisering af landbruget var det nære fællesskab på bopladserne ikke længere nødvendigt eller optimalt, og bopladserne opløstes. Bønderne flyttede ud på sletterne langs Vandskelsvejen og byggede spredte enkeltgårde. Bønderne havde lært at gøde og pløje jorden, og det var blevet muligt at udvide og dyrke landbrugsarealet.

 

Det nye gyldne metal

En dag nær bondestenalderes slutning omkring år 1800 f. Kr. kom der mennesker fra syd ad Vandskelsvejen over Gammelvad på besøg i Jonstrupområdet. Måske var det rejsende fra egnen eller måske var det fremmede handelsmænd. Med sig havde de smykker og våben af et nyt og gyldent metal, der skinnede som solen i sollyset. Begivenheden vakte stor opmærksomhed! 

Bronzen var kommet til egnen, og varslede en ny spændende tid på vores egn. 

Sten 4. Bønder.

Foto: Niels Bødker Thomsen.