KGL. ULDEN MANUFAKTUR 1750

Jonstrup Kgl. Uldenmanufaktur 1760

Klædefabrikationen var et udslag af merkantilismen, som ville fremme national fabriksdrift med både national og international afsætning for øje. Både Frederik 4. og hans efterfølger Christian 6. ønskede at opbygge en dansk klædeindustri, og der blev derfor i 1737 hentet 60 såkaldte manufakturister til Danmark fra Mellemeuropa, heriblandt den franske klædefabrikant Courtonne. Hans klædefabrik i København blev videreført af hans svigersøn Friederich Hoffmann, der i 1760 købte Jonstrup Vandmølle for at bygge en ny klædefabrik, drevet af åens vandkraft, med billigere arbejdskraft end i byen.

Byggeriet blev langvarigt og lå næsten stille i Struenseårene 1769-72, men i 1772 kom arbejdere og funktionærer fra Hoffmanns fabrik i København vandrende eller kørende ad Frederiksborgvej fra København over Kollekolle til Jonstrup. Det var især tyske arbejdere, de fleste ugifte, og nogle var farende svende, som hurtigt drog videre. Andre blev dog så længe, at deres navne optræder i Værløse Sogns kirkebog. Ugifte arbejdere boede i sovesale og spiste i marketenderiet, den senere kro, og bryggeri, brænderi og bageri kom snart til. På det Militære Varedepot blev klædet syet til uniformer med rødt klæde til uniformskjolerne og hvidt til undermunderingen (bukser og vest/camisol).

Medvirkende til at Hoffmann flyttede fra København til Jonstrup var garnets kvalitet. På landet kunne han købe uld fra Statens Magasin og få det spundet lokalt, så allerede før fabrikkens flytning havde han forberedt spindeskoler, hvor spindemestre kunne undervise piger og kvinder i at karte og spinde uld. Fabrikken skulle have 20 væve, så fem store bygninger rejstes i perioden 1772-76. Etableringen var lånefinansieret, og fabrikken skulle stå færdig senest 1. oktober 1776. Det nåede Hoffmann ikke, så kort forinden blev fabrikken overdraget til staten, som i 1777 solgte den til skibsreder Abraham Schneider, der straks ansatte Hoffmanns søn, Garmann Hoffmann, som daglig leder. 

 

Sten 15, Kgl. Ulden Manufaktur

Foto: Niels Bødker Thomsen.

Men allerede året efter, natten mellem d. 29. og 30. september 1778, brændte de fleste af fabriksbygningerne ned til grunden. En genopførelse blev straks påbegyndt, og i 1781 kunne nye grundmurede bygninger med tegltage tages i brug, deriblandt hovedbygningen Jonstrupgaard – den, der 28 år senere blev seminarium og i dag er Egeskolen, nu dog med skifertag i stedet for tegltag. Hovedbygningen lå herefter alene øst for Jonstrupvej, og alle andre bygninger på vestsiden ved møllen. Den trefløjede toetages Jonstrupgaard var et imponerende skue med sine dengang hvide mure og røde tage! 

Det var uniformer som denne, båret af officerer i 2. Sjællandske Rytterregiment, klædefabrikkens produkter blev brugt til, med rødt klæde til kjolerne og hvidt klæde til undermunderingen (bukser og vest/camisol). Uniformerne var godkendt af kongen selv. Originaltegningen er i Rigsarkivet.

I 1783 blev Danmark imidlertid ramt af en svær handelskrise. Skibsreder Schneider gik fallit. Fabrikken kom på auktion, men da ingen bud indkom, blev det i 1786 besluttet, at der skulle være kattuntryk på Jonstrup foruden klædefabrikation, og melmøllen blev ombygget til spinderi.

Efter Hoffmann juniors død blev fabrikken i 1797 overtaget af J.J. Branner, senere familien Branners interessentselskab, og så kom englandskrigen i 1807. Staten krævede i 1808 tilbagebetaling af sit lån på 30.000 Rdl. til den slunkne statskasse og overtog da Jonstrupgaard med et par mindre bygninger og godt 18 tdr. land. Resten solgte Branner i 1817 til købmand Anders Hansen. Klædefabrikken i Jonstrup var altså – med større eller mindre afbrydelser – virksom 1777-1808.

Umiddelbart efter overtagelsen i 1808 blev det besluttet at indrette den til brug for det husvilde Blaagaard Statsseminarium, der var brændt ved Københavns bombardement i 1807. Men krigen i 1807 og senere statsbankerotten i 1813 betød, at ombygningen fra fabrik til seminarium skulle ske ”paa hurtigste og billigste Maade”. September 1809 flyttede seminariet ind.